Sunday, 11 December 2011

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 1 Nekad
Tarikh : 8 Julai 2011
Masa : 60 minit
Bilangan murid : 42 orang
Tajuk : Keluarga Lina
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Membaca petikan bertajuk “Keluarga Lina” dengan sebutan dan intonasi yang betul
ii. Memberikan maklumat yang tersurat atau tersirat dalam petikan yang telah disediakan
iii.Mengenalpasti kata nama khas, kata nama am, kata hubung, kata adjektif, kata kerja, ayat majmuk, ayat tunggal.


Fokus utama :
5.1 Membaca perkataan dengan kuat dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.
Aras : 1 (i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
Fokus sampingan :
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat
Aras : 1 (i) menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang pengalaman
sedia ada.


Kemahiran bahasa : mendengar dan bertutur, membaca dan menulis
Sistem bahasa : 1. Morfologi : Kata nama khas, kata nama am, kata hubung, kata adjektif
kata kerja,
2. Sintaksis : Ayat tunggal, ayat majmuk, ayat tanya
3. Kosa kata : tanggungjawab, mendidik, gotong-royong, cemerlang,
beruntung, membimbing
Pengisian Kurikulum :
a. Ilmu Kekeluargaan, Biologi, Moral
b. Nilai murni : hormat-menghormati, bahagia, kasih sayang, bekerjasama
c. Kemahiran bernilai tambah :
-Kemahiran berfikir : menghubungkait, menganalisis, penyelesaian masalah
-kecerdasan pelbagai : imaginasi, muzik
-strategi : kontektual, direktif, metakognitif
Pengetahuan sedia ada
Ada: berlaku pada diri sendiri
- membina ayat
- mempunyai keluarga sendiri


Bahan Bantu Belajar : Lagu Saujana-Keluarga Bahagia
Petikan keluarga Lina
Lembaran Pengurusan Grafik
Teka silang kata
Instrumen Penilaian Kemahiran Menulis
LANGKAH/
MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN


Set induksi
( 5 minit )
Soalan :
1. Adakah kamu mempunyai keluarga?
2. Berapakah bilangan keluarga kamu?
3. Apakah aktiviti yang kamu lakukan bersama keluarga pada hujung minggu?
· Guru memperdengarkan lagu Keluarga Bahagia dan meminta pelajar menyanyi bersama-sama
· Guru dan murid bersoal jawab tentang keluarga
· Guru mengaitkan tajuk pelajaran
BBM:
Lagu Keluarga Bahagia
Lirik lagu
Komputer/LCD
Nilai :
Kasih sayang
Hormat menghormati


Langkah 1
( 15 minit )
Petikan Keluarga Lina
( Rujuk Lampiran A)
· Murid diperdengarkan bacaan petikan
· Murid diminta membaca petikan secara beramai-ramai
· Beberapa orang wakil murid diminta untuk membaca petikan
· Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan
BBM:
Petikan Keluarga Lina
Strategi :
Direktif kontekstual


Langkah 2
( 20 minit )
Kad-kad Arahan :
( Rujuk Lampiran B )


Kumpulan 1 & 2 :
Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi
Kumpulan 3 & 4 :
Membina 5 ayat berdasarkan petikan yang diberikan
· Kelas dibahagikan kepada 4 kumpulan
· Setiap kumpulan diminta menyelesaikan tugasan yang diberi berdasarkan kad-kad arahan
· Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas
KB :
Penyelesaian Masalah
KP :
Verbal linguistik
BBB :
Kad-kad arahan
Strategi :
Kontekstual Metakognitif


Nilai :
Kerjasama
Berkeyakinan


Langkah 3
( 15 minit )
Menjawab teka silang kata
( Rujuk lampiran C )
· Guru mengedarkan borang teka silang kata
· Guru memberi penerangan kepada murid apa yang perlu dilakukan
· Guru meminta murid menyelesaikan teka silang kata mengikut urutan nombor yang telah ditetapkan
· Guru dan murid berbincang jawapan teka silang kata
Strategi :
Kontekstual metakognitif
Kb :
Penyelesaian masalah


Penutup
( 5 minit )
Penutup kognitif :
Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?
Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini?


Penutup sosial :
Penutup ( 5 minit )
· Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari
· Guru membuat penutup sosial


Kerja rumah : Membuat karangan pendek tentang keluarga saya pada buku kefahaman


Nilai murni :
Kasih sayang
Hormat- menghormati
Mengenang jasa ayah dan ibu